Публічний договір
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Про надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків

ПРЕАМБУЛАНаведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАЕНС" (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 419 від 22.10.2013р.; ліцензія НБУ на здійснення переказів національної валюти без відкриття рахунків № 21 від 20.11.2014р.) (далі за текстом – "Фінансова Компанія") укласти договір на Переказ грошових коштів в національній валюті без відкриття рахунків з будь-якою фізичною особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, яка має повну та нічим не обмежену правоздатність і дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їх правові наслідки.

Якщо Ви не згодні з будь-якого з пунктів цього Договору, чи Вам не зрозуміло яке-небудь положення цього Договору, пропонуємо Вам відмовитися від запропонованих послуг оскільки даний Договір є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯАвторизація операції (Авторизація) - процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням БПК або платіжних методів.Апаратно-програмний комплекс (АПК) - сукупність взаємодіючих між собою апаратних засобів, прикладного програмного забезпечення та каналів зв'язку, що утворюють засіб для збору, захисту, обробки, зберігання і передавання даних;Банк-Еквайр – банківська установа, член (учасник) МПС, з яким у Фінансової Компанії укладено договір на процесинг операцій з використанням БПК;Банківська платіжна картка (БПК) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу Коштів з рахунку Платника в банку.Клієнт – фізична особа, яка звернулася до Фінансової Компанії за наданням фінансових послуг. Для цілей цього Договору Клієнт є Платником.Комісія – сума коштів, яку сплачує Платник або Одержувач на користь Фінансової Компанії за здійснення операції з Переказу коштів.Міжнародна платіжна система (МПС) – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу. У цих Правилах під МПС розуміються "Visa" і "MasterCard".Переказ коштів (Переказ) - фінансова операція, зміст якої полягає в русі певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

Трансакція - інформація в електронній формі про переказ грошових коштів, сформована АПК Фінансової Компанії на підставі Розпорядження Клієнта за результатом використання Клієнтом БПК (реквізитів БПК) та/або Платіжного методу.Фінансові послуги з переказу кошів у національній валюті без відкриття рахунків (Фінансова послуга) – діяльність Фінансової Компанії, що включає в себе послуги з приймання переказів на користь Клієнта, а також переказ коштів за дорученням Клієнта на користь третіх осіб.Платіжні методи – способи надання Платниками грошових Фінансової компанії в цілях здійснення Переказу.Провайдери платіжних методів – організації, що надають послуги по проведенню розрахунків, спрямованих на здійснення Переказів грошових коштів, у тому числі Переказів електронних грошових коштів, та/або особа, що надає послуги з прийому готівкових грошових коштів для їх подальшого переказу.Розпорядження Клієнта (Розпорядження) - сукупність даних в електронній формі, що формуються за результатами обробки запитів Платника на здійснення операцій в Системі «FONDY», які враховуються в АПК під унікальним номером і датою формування і містять у собі: обов'язкові реквізити Переказу - суму, валюту, призначення, платіжні реквізити одержувача Переказу, реквізити БПК / Платіжного методу, необхідні для авторизації Операції у відповідності з правилами МПС / Провайдерів платіжних методів, а також розпорядження (підтвердження) Платника Фінансової Компанії на проведення Операції.

Система інтернет-платежів "Fondy" (Система "Fondy") – система дистанційного доступу до послуг Фінансової Компанії, що функціонує на основі АПК Фінансової Компанії, доступ до якої здійснюється через веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою www.fondy.ua, за допомогою інтерфейсу якій Клієнт створює облікові записи та/або ініціює Перекази грошових коштів, використовуючи реквізити БПК або Платіжні методи (формує і передає Фінансовій Компанії електронні Розпорядження з реквізитами платежу), а також надає Платнику інформацію про здійснені транзакції.

За рішенням Фінансової Компанії доступ до Системи може бути наданий Клієнту в інший зручний для нього спосіб, зокрема шляхом інтеграції з мобільними додатками постачальників товарів та послуг.Інші терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" № 2346-III від 05.04.2001р., Постановою НБУ № 705 від 05.11.2014р. "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів", Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" № 80/94-ВР від 05.07.1994р. та в інших нормативно-правових актах.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, а також Правилами про Переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків ТОВ «ФК «ЕЛАЕНС», Фінансова Компанія надає фінансові послуги Клієнту по здійсненню Переказів грошових коштів в національній валюті без відкриття рахунків з використанням БПК і/або Платіжних методів.

1.2. Ініціювання переказів здійснюється Клієнтами за допомогою Системи "Fondy".2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Клієнта до запропонованих умов з дотриманням ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не має права пропонувати Фінансовій Компанії свої умови Договору.

2.2. Договір укладається до першого здійснення Клієнтом будь-якої операції шляхом повного та безумовного прийняття умов Договору. Клієнт не має технічної можливості скористатися послугами Фінансової Компанії до ознайомлення з умовами Договору та їх прийняття.

2.3. Висловленням згоди Клієнта з умовами цього Договору буде вважатися акцепт оферти на плат іжній сторінці в Системі "Fondy" та ініціювання фінансових операцій через Систему "Fondy".

2.4. Фінансова Компанія має право вносити зміни в Договір і додатки до Договору шляхом (далі по тексту – Зміни) публікації таких змін на сайті www.fondy.ua">www.fondy.ua. Зміни набирають чинності через 30 днів з моменту їх публікації на сайті www.fondy.ua або в термін, вказаний в самих Змінах. Зміни також можуть бути опубліковані в інших точках доступу до послуг Фінансової Компанії – веб-сайтах партнерів, мобільних додатках, тощо.

2.5. Клієнт висловлює згоду із запропонованими Змінами шляхом ініціювання операцій з переказу грошових коштів за допомогою Системи "Fondy" на нових умовах.

2.6. Місцем укладення цього Договору є місто Київ.3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Фінансова Компанія за Розпорядженням Клієнта приймає на свій поточний рахунок грошові кошти та протягом операційного дня, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту ініціювання Переказу, перераховує їх на користь Одержувача.

3.2. У випадках, встановлених Правилами про Переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "ФК "ЕЛАЕНС" та чинним законодавством України (ст.ст. 10, 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014р. та підзаконними нормативними актами, в тому числі індивідуальної дії, якими врегульовано означену галузь правовідносин), Фінансова Компанія має право припинити або відмовити у здійснення ініційованої Клієнтом операції.

3.3. Авторизація операцій з Переказу грошових коштів, які здійснюють Клієнти в Системі "Fondy" з використанням БПК, здійснюються Банком-Еквайром.

3.4. Фінансова Компанія встановлює Ліміти за сумами і кількістю Переказів протягом одного операційного дня, а також Тарифи на надані послуги.

3.5. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт погоджується сплачувати на користь Фінансової Компанії Комісію згідно Тарифів, про які Клієнт буде поінформований до здійснення Переведення за допомогою інтерфейсу Системи "Fondy".

Розмір Комісії встановлюється і змінюється за рішенням Фінансової компанії і може відрізнятися в залежності від суми платежу, Одержувача коштів, категорії Платників, виду платіжного методу, типу БПК, платіжної системи і т. д.

При цьому, Фінансова компанія забезпечує Клієнту технічну можливість відмовитися від здійснення операції вибравши відповідну команду на інтерфейсі Системи "Fondy".

3.6. За результатом проведення трансакції Фінансова Компанія формує для Клієнта квитанцію в електронному вигляді, з можливістю роздрукувати ("Зразок квитанції").

3.7. Послуги Фінансової Компаніє не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Клієнта.

4.1.1. Отримувати послуги Фінансовій Компанії з використанням Системи "Fondy";

4.1.2. Звертатися до Фінансової Компанії з запитами щодо здійснених Клієнтом операцій;

4.1.3. Отримувати інформацію щодо діяльності Фінансової Компанії, передбачену ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-III від 12.07.2001р.4.2. Обов'язки Клієнта.

4.2.1. Ознайомитись та дотримуватись умов цього Договору, а також Правил про Переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "ФК "ЕЛАЕНС";

4.2.2. Перед проведенням Переказу уважно ознайомитися з Тарифами Фінансової Компанії;

4.2.3. Оплачувати вартість послуг Фінансової Компанії відповідно до встановлених Тарифів, крім випадків коли сума Комісії стягується з отримувача.

4.2.4. При реєстрації та при подальшому використанні Системи "Fondy" надавати Фінансової Компанії достовірні дані і використовувати для проведення/отримання Переказів виключно БПК, які належать йому на законних підставах з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.2.5. Повідомити Фінансову Компанію про факт втрати або компрометації БПК.4.3. Права Фінансової Компанії.

4.3.1. Відмовити Клієнту в проведенні операції з Переказу грошових коштів у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей та/або необхідних документів.

4.3.2. Призупинити, а також відмовити в обслуговуванні у разі достатніх підстав вважати, що Клієнт здійснює незаконні операції з БПК.

4.3.3. Заблокувати обліковий запис Клієнта в Системі "Fondy" у випадках несанкціонованого доступу до неї третіми особами, а також на розсуд компанії в ході проведення Клієнтом операцій, визнаних Компанією підозрілими.4.4. Обов'язки Фінансової Компанії.

4.4.1. Надавати Клієнту послуги належної якості;

4.4.2. Зберігати таємницю інформації, отриманої від Клієнта при виконанні цього Договору;

4.4.3. На запит Клієнта надавати останньому в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", інформацію, передбачену ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-III від 12.07.2001р;

4.4.4. Забезпечити виконання вимог Платіжних систем, учасником яких є Фінансова Компанія, Провайдерів платіжних методів, вимог МПС, стандарту PCI DSS щодо забезпечення збереження, конфіденційності та безпеки інформації про держателів БПК.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Фінансова Компанія несе відповідальність за пряму шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок порушення Фінансовою Компанією умов цього договору та чинного законодавства. Граничний розмір відповідальності за реальний збиток у будь-якому випадку не може перевищувати суму, проведеної Клієнтом трансакції.

5.2. Клієнт несе відповідальність за правильність інформації, зазначеної ним під час ініціювання Переказу коштів.

5.3. Фінансова Компанія не несе відповідальності за якість роботи обладнання, програмного забезпечення та каналів зв'язку, якими користується Клієнт при доступі до Системи "Fondy".

5.4. Фінансова Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом за дії Банку-Емітента.

5.5. Фінансова Компанія не несе відповідальності за якість послуг або товарів, які сплачує Клієнт за допомогою Системи "Fondy", а також не несе відповідальності за зобов'язаннями одержувача перед Клієнтом.

5.6. Клієнт приймає на себе всі ризики настання негативних наслідків у разі втрати (розголошення, передачі кому-небудь) свого логіна і пароля доступу, в результаті чого треті особи отримали несанкціонований доступ до Облікового запису Клієнта в Системі "Fondy".6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту, зазначеного в п. 2.3 Договору і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Спори, з яких Сторони не прийдуть до згоди в ході переговорів, передаються на розгляд суду.8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, а саме - військові дії, проведення антитерористичної операції на території, де здійснює діяльність одна із сторін Договору, введення надзвичайного стану, страйки, заворушення, аварії, стихійні лиха, природні явища, зміни в законодавстві України, діяльність державних органів, що обмежує можливість Фінансової Компанії виконувати умови цього договору, а також інші події, які прямо перешкоджають виконанню умов цього, і які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.

8.2. Строк виконання зобов'язань Сторін, які передбачені цим Договором, продовжується на строк дії обставин форс-мажору.Додатки:

1. Тарифи та ліміти з надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Елаєнс";ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ КОМПАНІЮТовариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЛАЕНС»

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 419 від 22.10.2013р; Ліцензія НБУ на здійснення Переказів національної валюти без відкриття рахунків № 21 від 20.11.2014р.

Місцезнаходження:

Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок 14.

Код ЄДРПОУ: 38905834.

Телефон служби підтримки: (044) 364-22-77, (094) 910-08-37.
Додаток №1 до публiчного договору про надання фінансових послуг

з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунківТипи БПК і тарифи на обслуговування


Винагорода (комісія) Фінансової Компанії (заповнюється у разі призначення індивідуальних комісій Клієнту, не зазначених у розділі тарифи на сайті www.fondy.eu)


Найменування Провайдера платіжних методiв Розмір винагороди (комісії) Фінансової Компанії за виконувані фінансові операції Міжнародні платіжні системи: VISA International; MasterCard Worldwide (у відсотках по кожному авторизованому платежу по банківській карті) За рахунок платформи ТОВ "TIMEAT"

Ліміти:14 999 грн – максимальна сума однієї операції, без врахування комісії;

75 000 грн – максимальна сума операцій на один день по одній картці, без врахування комісії;

150 000 грн – максимальна сума операцій на місяць по одній картці, без врахування комісії;

25 – максимальна кількість операцій на день по одній картці;

100 – максимальна кількість операцій на місяць по одній картці.Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений з зазначеними в цьому Додатку умовами оплати винагороди (комісії) Фінансової Компанії за виконувані фінансові операції згідно з ними і приймає умови оплати винагороди Фінансової Компанія в цілому і без будь-яких винятків.ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ: Директор ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» Затверджено - А.В. Воронін